Our amazing Elmira.
Fashion show MAX MARA.
Milan, Italy.